REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.GoMagift.com.pl

 

Oferta skierowana jest wyłącznie do firm i instytucji. Sklep nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

 

I. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie Sklepu pojęcia oznaczają:

 1.Regulamin Sklepu – Regulamin Sklepu Internetowego umieszczony na stronie internetowej www.gomagift.com.pl.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nabywa Towar w Sklepie w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. GoMa - GoMa Mariusz Markut z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kazimierza Mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisana do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 601/1999, REGON: 690573141, NIP: 865 001 04 15, będący podmiotem administrującym i prowadzącym Sklep.

4. Konto - część Sklepu dostępna dla Klienta zarejestrowanego po zalogowaniu, zawiera informacje o Kliencie, historię złożonych zamówień w Sklepie, status Zamówienia. Aby się zalogować należy najpierw dokonać Rejestracji konta.

5. Klient zarejestrowany - Klient, który posiada Konto w Sklepie.

6. Dni robocze - dni tygodnia za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski.

7. Rejestracja - procedura polegająca na wprowadzeniu przez Klienta danych do Sklepu umożliwiających utworzenie Konta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie.

8. Sklep - wszystkie funkcjonalności umożliwiające nabywanie Towarów oraz związanych z nimi Usług, udostępnionych przez GoMa pod adresem www.gomagift.com.pl.

9. Sprzedawca - GoMa, podmiot udostępniający swoje Towary i Usługi poprzez Sklep internetowy udostępniony pod adresem internetowym www.gomagift.com.pl.

10. Towar - gadżet reklamowy lub inny artykuł oferowany przez GoMa za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu mająca za przedmiot Towar oraz Usługi dodatkowe.

13. Usługa znakowania - usługa grawerowania, nadruku lub inna odpłatna usługa dotycząca przygotowania Towaru dla Klienta, świadczona przez GoMa na rzecz Klienta w ramach Umowy sprzedaży.

14. Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, dostępny pod adresem internetowym https://gomagift.com.pl/polityka-prywatnosci

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin Sklepu określa:

a. zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów

b. zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży

c. zasady odstąpienia od Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu oraz procedurę składania i rozpatrywania reklamacji

2. Sklep administrowany i prowadzony jest przez GoMa.

3. W Sklepie GoMa daje możliwość składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki Regulamin na stronie www.gomagift.com.pl. Regulamin Sklepu udostępniony jest nieodpłatnie, w formie, która umożliwia odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz z jej postanowieniami Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail. Wraz z przesyłką zawierającą Towar lub na wskazany przez Klienta mail Sprzedawca przesyła fakturę VAT.

6. Informacje o Towarach i Usługach dodatkowych podane w Sklepie, w tym ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. 

7. Zamówienia oraz Umowy sprzedaży realizowane są w Dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

a. dostęp do jednej z przeglądarek w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub Google Chrome.

b. systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS

c. włączona obsługa JavaScript

d. dostęp do sieci Internet

e. poczty e-mail

f. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768

g. włączona obsługa plików cookies

2. W przypadku korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, niespełniającego wymagań technicznych określonych w pkt 3.1., GoMa nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu.

 

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu oraz z oferowanych w jego ramach usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra majątkowe lub osobiste osób trzecich, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia systemów informatycznych.

 

V. ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W SKLEPIE

 

1. Świadczenie usług na rzecz Klienta w Sklepie jest nieodpłatne. Umowa o świadczenie tych usług zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. Sklep GoMa daje możliwość:

a. przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Klientów informacji i materiałów (w tym m.in. zdjęć, tekstów, grafik, itp.) udostępnionych w ramach Sklepu, w szczególności informacji i materiałów o Towarach, promocjach i innych usługach związanych z Towarami

b. korzystania z Newslettera, na udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej, GoMa ma możliwość przesyłania treści informacyjnych, handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług, w tym m.in. o nowościach produktowych, aktualnych promocjach, konkursach. Aby zapisać się do Newslettera należy uzupełnić swój adres mailowy w polu "Newsletter" i wybrać przycisk "Zapisz mnie". Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości Newslettera poprzez wysłanie wiadomości na adres email: katarzyna@goma.com.pl.

c. nawiązywania przez Klienta kontaktu z opiekunem Klienta poprzez udostępniony w Sklepie formularz z zapytaniem o ofertę

 

VI. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 

1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia:

a. w ramach Konta, jeżeli jest Klientem zarejestrowanym

b. bez Rejestracji i logowania – w takim przypadku Klient podaje dane niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży

2. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju i liczby Towarów oraz podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie. 

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do elektronicznego „koszyka”. Klient może zrezygnować w całości lub części z asortymentu umieszczonego w „koszyku” poprzez przycisk „Usuń”.

4. W przypadku wyboru Usług znakowania, zastosowanie znajduje procedura opisana w Rozdziale 7. O Usługach dodatkowych wykraczających poza produkty z koszyka Klient zobowiązany jest napisać w polu "Uwagi do zamówienia".

5. Po skompletowaniu Zamówienia należy spośród wyświetlonych opcji wybrać kolejno: sposób zapłaty, sposób dostawy oraz uzupełnić dane do faktury.

6. W końcowym etapie składania Zamówienia, wyświetlone zostanie "Podsumowanie"; informacja o zakresie i warunkach transakcji obejmująca wybrane Towary, Usługi dodatkowe, sposób płatności, warunki dostawy.

7. Jeżeli warunki wskazane w Podsumowaniu Zamówienia odpowiadają woli Klienta, Klient składa oświadczenie o ich ostatecznej akceptacji klikając przycisk „Złóż zamówienie”. Złożone w ten sposób Zamówienie stanowi składaną przez Klienta Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

8. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w momencie doręczenia Klientowi e-maila od Sprzedawcy potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji.

9. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Ponadto Sprzedawca będzie uprawniony do anulowania Zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie Umowy sprzedaży.

10. W wyjątkowych sytuacjach, gdy realizacja Zamówienia może nie być możliwa (awaria, zakłócenie dostaw, wstrzymanie produkcji danego Towaru) Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail informację o nieprzyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta może zawierać propozycję zmiany warunków Zamówienia, w tym co do asortymentu i terminu dostawy. Na prośbę Klienta lub za jego zgodą Sprzedawca odpowiednio koryguje Zamówienie.

 

VII. USŁUGA ZNAKOWANIA TOWARÓW

 

1. Klient podczas składania Zamówienia może zlecić wykonanie Usług dodatkowych, mających na celu zaprojektowanie Towaru, w szczególności usługi grawerowania lub nadruku, z wykorzystaniem dostępnych technik znakowania wybranego Towaru. Dostępne techniki znakowania opisane są w zakładce "Znakowanie".

2. Klient może przygotować projekt we własnym zakresie lub zlecić stworzenia projektu Towaru pracownikom GoMa.

3. GoMa zastrzega, iż wizualizacje zaprojektowanych Towarów, przedstawione w Sklepie lub w przesłanych na maila projektach, mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu finalnego produktu. GoMa informuje, że pomimo dołożenia wszelkich starań, GoMa nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.

4. Jeżeli Klient w ramach składanego Zamówienia obejmującego Usługi znakowania, zlecił taką Usługę, a koszt tej usługi nie uwzględniony został przy cenie Towaru zostanie wyceniony odrębnie. O koszcie Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości przesłanej na wskazany adres mailowy.

5. Indywidualnie uzgodniony przez Klienta ze Sprzedawcą projekt Towaru wysyłany jest pocztą elektroniczną do Klienta, w celu uzyskania jego akceptacji. Klient zobowiązany jest odesłać pocztą zwrotną (e-mail) pisemną akceptację projektu Towaru lub przesłać informacje dotyczące korekty lub zmian w projekcie Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe, stylistyczne, ortograficzne, językowe w przesłanych przez Klienta treściach. W przypadku opóźnienia w terminie akceptacji projektu następuje wydłużenie ustalonego terminu realizacji Zamówienia. Po dokonaniu akceptacji projektu nie jest już możliwe dokonywanie zmian w projekcie przez Klienta.

6. Składając Zamówienie obejmujące wykonanie Usługi znakowania zgodnie z przedłożonym przez siebie projektem, Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania projektem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz że wykonanie tego Zamówienia nie wymaga zezwolenia, nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku skierowania do Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Sprzedawcy od tych roszczeń i/lub naprawy poniesionej przez Sprzedawcę szkody, wynikającej w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym także do pokrycia kosztów czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

7. Zastrzega się, że projekty (opracowania graficzne) wykonane na zlecenie Klienta przez Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.), zaś autorskie prawa majątkowe (w tym prawa zależne) do tego utworu przysługują wyłącznie GoMa. Klient nabywa w ramach zrealizowanego Zamówienia własność egzemplarza utworu, zgodnie z art. 52 w/w ustawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, np. do znaku towarowego) wskutek realizacji Zamówienia zgodnie z projektem przedłożonym przez Klienta. Na prośbę Klienta na podstawie wspólnych uzgodnień i odrębnych zapisów w Umowie sprzedaży prawa autorskie mogą być przeniesione na Klienta.

 

VIII. DOSTAWA TOWARÓW

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską UPS lub DPD oraz do Paczkomatów InPost. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie GoMa w godzinach pracy GoMa.

3. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu w podsumowaniu Zamówienia oraz w potwierdzeniu przesyłanym Klientowi drogą mailową.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 10 Dni roboczych o ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej i jest liczona od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku zamówień z przedpłatą i akceptacji projektu graficznego.

5. Na podsumowaniu koszyka uwzględniono koszt przesyłki za jedną paczkę. Jeżeli zamówiony towar będzie wymagał spakowania w więcej niż jeden karton lub z powodów bezpieczeństwa lub gabarytów wymagał wysyłki paletowej poinformujemy Klienta mailowo o dodatkowych kosztach zamówienia.

 

IX. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Ceny Towarów podawane są na stronie Sklepu w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (ceny netto). Ceny Usług Znakowania wyceniane są odrębnie w zależności od parametrów zamówionych Towarów. 

2.Ceny podane na stronach Sklepu, nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za Towar, koszty dostawy oraz cena za Usługę znakowania (w przypadku jej zlecenia przez Klienta w ramach złożonego Zamówienia).

3. Wybór sposobu płatności i sposobu dostawy Towaru następuje przy złożeniu przez Klienta Zamówienia na "Podsumowaniu".

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego wskazanego na otrzymanym mailem potwierdzeniu złożenia Zamówienia, gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera oraz przy odbiorze osobistym w siedzibie GoMa, jak również w formie przelewu online z wykorzystaniem usług płatniczych Przelewy24.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU

 

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedany Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży lub przeznaczenie

b. nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, przedstawiając próbkę lub wzór 

c. produkt nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

d. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

3. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad Towaru. Klient może zażądać usunięcia wady, wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżenie ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że wada Towaru jest nieistotna.

4. Reklamacje z tytułu wady Towaru należy składać pisemnie na adres GoMa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna@goma.com.pl w jak najszybszym terminie, nie dłużej jednak niż do 5 dni od otrzymania zamówienia.

5. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, numer Zamówienia, opis wad i datę ujawnienia oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie towaru przez Klienta na adres siedziby Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. Koszty przesłania oraz udostępnienia wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej - wiadomością e-mail wysłaną przez Sprzedawcę na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca może wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy staje się wówczas bezskuteczne. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Klient żąda wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Sprzedawca odpowiada tylko za rzeczywistą szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Klienta korzyści.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. GoMa ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie Sklepu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w razie potrzeby wprowadzenia zmian technicznych lub organizacyjnych Sklepu, bądź też zmian w przepisach prawa. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu Sklepu lub innych warunków świadczenia usług, może rozwiązać umowę. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Sklepu lub innych warunkach świadczenia usług oznacza ich akceptację.

2. Zmiany Regulaminu Sklepu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Sklepu pod adresem www.gomagift.com.pl/Regulamin.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu Sklepu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. Wszelkie spory ze Sprzedawcą, wynikające lub związane z jego funkcjonowaniem rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i według przepisów obowiązujących na terytorium Polski.

5. Przyjmuje się, że oświadczenia składane przez Sprzedawcę oraz Klienta pocztą elektroniczną uznaje się za złożone z momentem wygenerowania przez program poczty elektronicznej nadawcy komunikatu o wysłaniu wiadomości na podany adres.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych. 

7. Niniejszy Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

8. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania ze Sklepu, Klient proszony jest o kontakt pod adresem: katarzyna@goma.com.pl